Vernostný program

Ako funguje vernostný program

Ako môžem získať vernostnú zľavu? 
Jednoducho. Stačí sa zaregistrovať na našom e-shope. Vaše objednávky za posledných 12 mesiacov sa budú sčítavať a keď dosiahnete potrebnú sumu, automaticky získavate zľavu na nákup našich káv. Zľava platí len na naše kávy.

Ako aktivovať vernostnú zľavu? 
Zľava sa aktivuje automaticky vo vašom nákupnoum košíku. Pre aktivovanie zľavy musíte byť prihlásený.

Urobil som objednávku, no zabudol som sa registrovať. Je možné spätne priradiť objednávku k môjmu účtu?
Áno, stačí ak sa zaregistrujete s rovnakou mailovou adresou, z akej ste si objednávali.

Akú zľavu získam?
Ak ste za posledných 12 mesiacov nakúpili aspoň za 100 €, získavate automaticky zľavu 5 % na ďalšie nákupy zrnkovej kávy Habesh Coffee.  Ak ste nakúpili za 200 € získavate 7 % zľavu a pri súčte nákupov za viac ako 400 € sa vám odpočíta 10 % dole z ďalších nákupov.

Hodnota nákupov za 12 mesiacovVýška zľavy
100 €5 %
200 €7 %
400 €10 %

Platí zľava aj v kamennej predajni?
Nie. V predajni používame zľavový systém nezávislý od e-shopu.

Prenesie sa mi získaná zľava do nového kalendárneho roka?
Zľava sa uplatňuje na základe nákupov v e-shope za obdobie posledných 12 mesiacov. Nevzťahuje sa na kalendárny rok.

Mal som aktívnu zľavu 7 % a teraz mám len 5 %. Prečo?
Ak ste za posledných 12 mesiacov nakupovali menej a nedosiahli potrebný, zľava sa vám automaticky zníži alebo sa zruší. 

Mám v košíku tovar v hodnote 120 eur, ale žiadnu zľavu nevidím. Prečo?
Vernostná zľava sa automaticky aktivuje až pri ďalšom najbližšom nákupe – ak ste dovtedy požadovaný obrat nedosiahli. Nezabudnite sa však zaregistrovať, program platí len pre registrovaných zákazníkov.

Vo svojom účte vidím hodnotu objednávok nad určitú sumu, ale zľava sa neprejavila.
Môže sa stať, že objednávky, ktoré sa len spracúvajú ešte nie sú započítané do sumy objednávok, za ktoré môžete získať zľavu. Ak sa zľava neprejaví ani o nejaký čas, môžte nás kontaktovať.

Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu HABESH

(ďalej len ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) Prevádzkovateľom vernostného programu HABESH (ďalej len ako „Vernostný program“) je spoločnosť Goods For You s.r.o., so sídlom Predmestská 1713/38, 010 01 Žilina, IČO: 50 380 907, DIČ: 2120297157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 65882/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Kontakt: info@habesh.sk, +421 911 422 374

Vernostný program je určený zákazníkom Prevádzkovateľa, ktorí sa v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami vernostného programu HABESH stali členmi vernostného programu a majú záujem získavať výhody podľa aktuálnych pravidiel a nastavení vernostného programu.

Článok I – Členstvo

 1. Účastníkom vernostného programu (ďalej aj len „Účastník“) sa môže stať len plne spôsobilá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá sa:
  1.  zaregistruje na eshope https://habesh.sk/moj-ucet/ prostredníctvom registračných údajov (meno a priezvisko, emailová adresa)
  1. súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami Vernostného programu HABESH,
  1. oboznámila s pravidlami spracovania a ochrany osobných údajov účastníkov Vernostného programu HABESH
 2. Prevádzkovateľ rozhoduje s konečnou platnosťou o registrácii osôb do Vernostného programu. Prevádzkovateľ vrátane jeho zamestnancov je oprávnený odmietnuť registráciu záujemcu o účasť vo Vernostnom programe najmä v prípade nepravdivých, neúplných alebo chýbajúcich údajov alebo podozrenia z nekalého konania účastníka. V prípade sporu týkajúceho sa momentu vzniku alebo existencie členstva vo Vernostnom programe rozhoduje s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ.
 3. Každá osoba sa môže do Vernostného programu zaregistrovať len raz, opakovaná (viacnásobná) registrácia nie je povolená. Na členstvo vo Vernostnom programe nie je právny nárok.
 4. Svoje členstvo vo Vernostnom programe môže Účastník kedykoľvek ukončiť prostredníctvom našich kontaktných údajov (info@habesh.sk, +421 911 422 374) alebo zaslaním písomnej žiadosti o ukončenie registrácie do Vernostného programu na adresu: Goods For You s.r.o., Predmestská 1713/38, 010 01 Žilina.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať zákaznícky účet, ak:
  1. zákaznícky účet nebol použitý na nákup tovaru alebo služieb dlhšie ako 2 roky;
  1. bol zneužitý alebo bol zistený duplicitný zákaznícky účet.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť členstvo ktoréhokoľvek Účastníka Vernostného programu a deaktivovať zákaznícky účet, a to aj bez udania dôvodu, najmä, ak Účastník:
  1. zneužíva akékoľvek výhody, ktoré mu boli poskytnuté ako členovi Vernostného programu alebo
  1. poruší akýmkoľvek spôsobom tieto podmienky.

Článok II – Podmienky účasti účastníkov vo Vernostnom programe a získavanie zliav

 1. Pri každom nákupe, pri ktorom sa Účastník identifikuje vo svojom zákazníckom účte, Prevádzkovateľ zaznamenáva informácie o vykonanej transakcii a spracúva ich za účelom poskytnutia výhod členstva vo Vernostnom programe.
 2. Za nákupy v našom e-shope v stanovenej hodnote sa automaticky aktivujú určité zľavy na nákupy. Zľavy sa aktivujú automaticky vo Vašom nákupnom košíku, avšak pre aktivovanie zľavy musíte byť prihlásený a nakupovať pod Vašim účtom.
 3. Výška zľavy sa vypočíta podľa hodnoty nákupov priradených k Vášmu účtu za posledných 12 mesiacov.
  1. Ak ste nakúpili aspoň za 100 €, získavate automaticky zľavu 5 % na ďalšie nákupy.
  1. Ak ste nakúpili aspoň za 200 € získavate automaticky 7 % zľavu na ďalšie nákupy.
  1. Ak ste nakúpili za viac ako 400 € získavate automaticky 10 % zľavu na ďalšie nákupy.
 4. Do hodnoty nákupov za posledných 12 mesiacov sa nezapočítavajú nákupy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu zrušené, neprevzaté alebo vrátené do 14 dní od nákupu.
 5. Do hodnoty nákupov za posledných 12 mesiacov sa nezapočítavajú nákupy a transakcie, ktoré boli uskutočnené na základe chyby alebo technickej chyby v systéme.
 6. Hodnota nákupov za posledných 12 mesiacov a s tým súvisiaca výška aktuálnej zľavy sa dynamicky mení tak, že sa do tejto hodnoty započítavajú vždy iba nákupy za posledných 365 dní od aktuálneho dátumu. Z tohto dôvodu môžete mať pri každom nákupe aktivovanú inú zľavu.
 7. Vernostná zľava sa automaticky aktivuje až pri ďalšom najbližšom nákupe po dosiahnutí požadovanej hodnoty nákupov potrebnej na dosiahnutie určitej zľavy.
 8. Ak ste zľavu nestihli využiť alebo ste nakúpili bez prihlásenia sa v eshope, nie je možné zľavu dodatočne priznať a využiť.

Článok III – Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ dohliada na regulárnosť Vernostného programu a dodržiavanie jeho pravidiel.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prijať konečné rozhodnutie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa prevádzkovania Vernostného programu, vrátane jeho prerušenia, skrátenia alebo predčasného ukončenia, zrušenia alebo zmeny jeho pravidiel. Prevádzkovateľ je povinný informovať Účastníkov o akýchkoľvek zmenách a okamihom zverejnenia sa všetky zmeny stávajú účinnými a záväznými, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak.
 3. Prevádzkovateľ s konečnou platnosťou rozhodne aj o prípadných sťažnostiach alebo námietkach.

Článok IV – Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov povinná chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 2. Osobné údaje Účastníka Vernostného programu sa spracúvajú za účelom:
  1. registrácie do Vernostného programu,
  1. tvorba prieskumov, analýz a obchodných štatistik o nákupnom správaní účastníkov,
  1. čerpania výhod a odmien z Vernostného programu za podmienok určených týmito všeobecnými podmienkami,
  1. vzájomnú komunikáciu medzi prevádzkovateľom a Účastníkom.
 3. Toto spracúvanie je založené na právnom základe vzájomnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom a poskytnutie registračných údajov a následný zber informácií o nákupnom správaní Užívateľa pri používaní vernostnej karty je zmluvnou povinnosťou Účastníka.
 4. Automatizované rozhodovanie môže byť neoddeliteľnou súčasťou niektorých procesov spracovania osobných údajov pri poskytovaní zliav Účastníkom Vernostného programu. V dôsledku toho môžu jednotliví účastníci Vernostného programu obdržať odlišné zľavy. Výška zľavy sa automaticky vypočítava z histórie Vašich nákupov a do tohto procesu nezasahuje žiadny človek.
 5. Osobné údaje na uvedené účely sú spracúvané po celú dobu trvania členstva vo Vernostnom programe a po dobu maximálne 1 roka po ukončení členstva.
 6. Prevádzkovateľ môže osobné údaje poskytnúť tretím stranám za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokiaľ je poskytnutie nevyhnutné pre zaistenie riadneho fungovania Vernostného programu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä poskytovateľom IT služieb.
 7. Účastník Vernostného programu, ktorý poskytol Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, má právo
  1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz a/alebo obmedzenie ich spracovania
  1. na prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi, pokiaľ to je technicky uskutočniteľné
  1. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu;
  1. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, ktoré sa ho týkajú, čo zahrňuje aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu
 8. Svoje vyššie uvedené práva môžu účastníci Vernostného programu uplatňovať písomne na hore uvedenej adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@habesh.sk.
 9. Dozorným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Internetové stránky úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Na tomto úrade je možné podať sťažnosť týkajúcu sa spracovávania sa osobných údajov Prevádzkovateľom.

Článok V – Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Všeobecných obchodných podmienok Vernostného programu HABESH. Účastníci Vernostného programu budú o týchto zmenách informovaní prostredníctvom emailovej komunikácie alebo na webovej stránke www.habesh.sk.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2024
 3. Vernostný program prebieha na celom území Slovenskej republiky od 1. januára 2024 bez obmedzenej doby trvania.